Son Dakika
20 Nisan 2014 Pazar, 22:07

MEB Görevde Yükselme Yönetmeliği Yayınladı – 12 Ekim 2013

14 Ekim 2013 Pazartesi, 10:03
Resmi Gazete
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanması beklenen GÖREVDE YÜKSELME, ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ 12 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ 28783...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanması beklenen GÖREVDE YÜKSELME, ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ 12 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ 28783 nolu Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmelikte Görevde Yükselme ve yer değiştirmelere ilişkin usul ve esaslarda ki değişikler yer alıyor. Özellikle Yönetici atamalarında ortaya çıkan pek çok sorun yeni yönetmelikte yeniden düzenlenmiş durumda. İşte yeni yönetici atama yönetmeliği:

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME, UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VE YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 − (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatına ait kadrolara, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak görevde yükselme ve unvan değişikliği ile yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 − (1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapanlardan bu Yönetmelikte sayılan görevlere görevde yükselme, unvan değişikliği ve yer değiştirme suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 − (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik, 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 − (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aynı düzeydeki görevler: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı hizmet grubunda ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta yer alan görevleri,

b) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

c) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

ç) Yer değiştirmeye esas puan: İl millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ile il ve ilçe millî eğitim şube müdürlerinin bölge hizmetine ve isteğe bağlı yer değiştirmelerinde esas alınmak üzere, Ek −2 Performans ve Yeterlik Değerlendirme Formu ve Ek −3 Hizmet Bölgeleri Çizelgesi ile 28 inci maddesinin birinci fıkrasına göre hesaplanan puanların toplamını,

d) Bölge hizmeti süresi: Ek −3 Hizmet Bölgeleri Çizelgesinde belirtilen hizmet bölgelerinde çalışılması gereken süreyi,

e) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet gruplarından yükselme yoluyla yapılacak atamaları,

f) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre şube müdürü ve aynı düzeydeki diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı sınavı,

g) Hizmet bölgesi: Ek −3 Hizmet Bölgeleri Çizelgesinde gösterilen il ve ilçe gruplarını,

ğ) Bölge hizmeti puanı: Ek −3 Hizmet Bölgeleri Çizelgesine göre hesaplanan puanı,

h) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde, Bakanlıkta asaleten çalışılan süreler ile genel ve katma bütçeli idareler, yerel yönetimler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler, resmi veya özel müesseseler ve meslekleriyle ilgili serbest çalışılan süreler ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

ı) İş günü: Resmi ve hafta sonu tatil günleri hariç, hafta içi diğer günleri,

i) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılmış unvanlara bu Yönetmelik kapsamında yapılan atamaları,

j) Unvan değişikliği sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre unvan değişikliği suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı sınavı,

k)  Yıl: Yer değiştirme suretiyle atanmada, göreve başlama tarihine göre geçen on iki aylık süreyi; görevde yükselme suretiyle atanmada, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde hizmet süresi olarak hesaplanan sürelerden her on iki aylık süreyi,

l) Yönetici: İl millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ile il ve ilçe millî eğitim şube müdürü kadrolarında asaleten görev yapanları

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hizmet Grupları, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Hükümler

Hizmet grupları ve kadrolar

MADDE 5 −  (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi hizmet grupları ve kadrolar şunlardır:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü (merkez ve taşra teşkilatı), tesis müdürü, basımevi müdürü,

2) Basımevi müdür yardımcısı,

3) Şef, koruma ve güvenlik şefi.

b) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, uzman (GİH), uzman (TH).

c) Hukuk hizmetleri grubu:

1) Hukuk müşaviri,

2) Raportör.

ç) Savunma hizmetleri grubu;

1) Sivil savunma uzmanı.

d) Büro hizmetleri grubu;

1) Sayman,

2) Ayniyat saymanı,

3) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, mutemet, memur, santral memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, daktilograf, usta öğretici, sekreter, şoför.

e) Destek hizmetleri grubu;

1) Hizmetli, aşçı, teknisyen yardımcısı, bekçi, dağıtıcı, kaloriferci.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine tabi kadrolar: Mimar, mühendis, istatistikçi, grafiker, teknik ressam, kütüphaneci, çözümleyici, programcı, tekniker, teknisyen, veteriner hekim, psikolog, biyolog, sosyal çalışmacı, fizyoterapist, hemşire, veteriner sağlık teknisyeni, laborant, mütercim, diyetisyen, film yapımcısı, makyajcı, fotoğrafçı, kameraman, şehir plancısı, terzi, avukat.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

MEB Görevde Yükselme Yönetmeliği DEVAMI>>

Aramalar:

  • meb görevde yükselme yönetmeliği 2013
  • meb görevde yükselme 2013
  • şube müdürlüğü yönetmeliği 2013
  • görevde yükselme yönetmeliği 2013 mahkemelik
  • görevde yükselme yönetmeliği yeni
3.296 kez okundu